Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku przy ul Spacerowej 49, 80-330 Gdańsk.
W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: ochronadanych@daas.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (np. świadczenia usług);
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez s DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, oferty, zapytania, reklamacje, skargi i wnioski;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
 • podmiotom powiązanym, współpracującym oraz kontrahentom;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym zlecono np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi, realizowane są umowy lub toczą się rozmowy lub negocjacje;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
DAAS POLSKA Sp. z o.o. z/s w Gdańsku może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: ochronadanych@daas.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033465, posiadająca numer NIP: 9570860164, REGON: 192928919, dalej zwana Daas Polska lub Administratorem.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się listownie na adres: 80-330 Gdańsk, ul. Spacerowa 49.
 • W sprawach danych osobowych z Daas Polska można skontaktować się listownie na adres: Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl
 • Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 • Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Administrator może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  – przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 • W sprawach danych osobowych z Daas Polska można skontaktować się listownie na adres: Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 • W sprawach danych osobowych z Daas Polska można skontaktować się listownie na adres: Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

(do celów marketingowych)

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272897, posiadająca numer NIP: 9570860164, REGON: 192928919, dalej zwana Daas Polska lub Administratorem.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się listownie na adres: 80-330 Gdańsk, ul. Spacerowa 49.
 • W sprawach danych osobowych z Daas Polska można skontaktować się: listownie na adres: Daas Polska Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowa 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl
 • Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu wysyłania informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, wyjątkiem działań podejmowanych na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów, wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat, wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 • Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 • Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Administrator może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  – przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się listownie na adres: Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Daas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-330) przy ul. Spacerowej 49 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: ochronadanych@daas.pl