Ogólne warunki zamówienia

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA DAAS POLSKA Sp. z o.o.

(OWZ)

obowiązujące od dnia 12 maja 2020 roku

Niniejsze zamówienie może zostać przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń – ewentualne uwagi do treści OWZ poczytuje się za nową ofertę wymagającą wyraźnej akceptacji DAAS Polska Sp. z o.o. Uwagi do treści OWZ można składać w terminie do 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, pod rygorem uznania, że zamówienie wraz z OWZ zostało przyjęte do realizacji bez uwag. Za jakiekolwiek późniejsze zmiany warunków zamówienia koszt ponosi Sprzedający. Do zamówień składanych przez DAAS Polska Sp. z o.o. nie mają zastosowania ogólne warunki sprzedaży/dostawy Sprzedającego, chyba że DAAS Polska Sp. z o.o. pisemnie wyrazi na nie zgodę. Zgoda dorozumiana nie jest dopuszczalna. 

Integralną częścią przedmiotu zamówienia są niezbędne certyfikaty, atesty oraz dokumenty rozruchowe. Zastrzega się możliwość odmowy odbioru przedmiotu zamówienia z winy Sprzedającego w przypadku dostarczenia niekompletnego przedmiotu zamówienia. Na fakturze VAT wystawionej tytułem sprzedaży przedmiotu zamówienia należy zamieścić numer danego zamówienia i dołączyć dokument WZ (ewentualnie list przewozowy lub inne pisemne potwierdzenie odbioru towaru) wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura VAT niespełniająca ww. wymagań zostanie odesłana bez księgowania z winy Sprzedającego, co spowoduje zawieszenie biegu terminu płatności do dnia doręczenia do siedziby kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami. 

O ile ostatni dzień na dokonanie płatności przypadnie na inny dzień niż środa, to wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dokonania płatności należności z tytułu faktury w najbliższą środę przypadającą po tym dniu, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tym związanych, a Sprzedający zrzeka się z góry jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie płatności, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności lub innych odszkodowań, uznając, że płatność została dokonana w terminie.

Wyłącza się możliwość przeniesienia przez sprzedającego jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z niniejszym zamówieniem i jego realizacją, w szczególności praw do wynagrodzenia w drodze umów cesji lub faktoringu.

W związku z realizacją zamówienia DAAS Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe osób zaangażowanych ze strony Sprzedającego w jego realizację. Przetwarzanie będzie się odbywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz jego obsługi posprzedażowej. Mając na uwadze obowiązujący podstawowy okres przedawnienia roszczeń wskazujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w związku z konkretnym zamówienie nie powinno przekroczyć 6 lat i 6 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie lub dokonano za nie zapłaty, w zależności od tego które z powyższych nastąpi później.

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w DAAS Polska Sp. z o.o. mogą Państwo znaleźć pod niniejszym linkiem: https://daas.pl/ochrona-danych-osobowych/.